Privacy

**SOPIMUS BiBook -PALVELUSTA**

**1. Osapuolet**

Renance - Automated Financial Services Oy ("Palveluntarjoaja")
Keilaranta 5
02150 Espoo
Y-tunnus: 2697751-4

ja

BUSINESS-NAME

BUSINESS-ID

USER-NAME

USER-EMAIL


**2. Palvelun sisältö**

BiBook on verkkopalvelu (jäljempänä "**Palvelu**"). Asiakas (jäljempänä "**Asiakas**") ja asiakkaan asiakas (jäljempänä "**asiakkaan asiakas**", esim. tilitoimiston asiakas) voi hyödyntää palvelua saadakseen ostolaskut automaattisesti tiliöityä olemassa olevan datan perusteella. Palvelua ylläpitää suomalainen osakeyhtiö Renance -- Automated Financial Services Oy (Y-tunnus: 2697751-4), jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Keilaranta 5, 02150 Espoo (jatkossa myös "**Yhtiö**" tai "**me**"). Palveluun voi kirjautua osoitteessa https://bibook.com

Asiakas ja nimetty asiakkaan asiakas saavat oikeuden käyttää Palvelua, kun Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröitymällä Palveluun (jatkossa "**Sopimus**"). Sopimus voidaan tehdä joko Asiakkaan tai suoraan asiakkaan asiakkaan kanssa.

**3. Toimitusaika**

Toimitusaika on 24 tunnin kuluessa tilauksesta. Tilattujen palveluiden palvelumaksut laskutetaan kerran kuukaudessa edellisen kuukauden käytön mukaan Asiakkaalta ellei asiakkaan asiakas pyydä laskua suoraan itselleen.

**4. Sopimuksen hyväksyminen**

Tämä Sopimus on sähköinen sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot Asiakkaan ja Yhtiön välille Asiakkaan ja/tai asiakkaan asiakkaan käyttäessä Palvelua ja/tai hyväksyessä tämän Sopimuksen. Asiakkaan ja/tai asiakkaan asiakkaan tulee hyväksyä Sopimus voidakseen käyttää Palvelua. Me voimme yksipuolisesti muuttaa tätä Sopimusta, milloin ja miksi vain. Muutokset voivat johtua esimerkiksi lainsäädännön muutoksista, Palvelun uusista ominaisuuksista tai yritystoiminnan muutoksista. Sopimuksen uusin versio on voimassa oleva versio. Sopimuksen uusin versio julkaistaan Palvelussa ja siten sinun tulisi säännöllisin väliajoin tarkistaa, mikä on kulloinkin voimassa oleva Sopimus. Mikäli uudesta Sopimuksesta seuraa muutoksia Asiakkaan tai Käyttäjän oikeuksiin tai velvollisuuksiin, me ilmoitamme Asiakkaan yhteyshenkilölle erikseen muutoksista kohtuullisilla menetelmillä esimerkiksi palvelun välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella tai sähköpostitse. Toteutamme muutokset aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin me ilmoitimme muutoksista. Mikäli Asiakas ja/tai Käyttäjä käyttää Palvelua muutosten voimaantulon jälkeen, katsotaan Asiakkaan ja Käyttäjän hyväksyneen muutokset. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, Asiakas ja Käyttäjät eivät saa käyttää Palvelua ja Asiakkaan tulee irtisanoa tämä Sopimus.

**5. Käyttäjätilin luominen ja käyttäminen**

Kaikki tieto, joka liittyy palvelun piiriin, on luottamuksellista ja tuota tietoa ei saa paljastaa, luovuttaa tai muutoinkaan saattaa kolmansien osapuolien tietoon. Asiakastilit ovat myös luottamuksellisia eli niitä ei saa jakaa.

**6. Palvelun käyttö**

Palvelua tulee käyttää tämän Sopimuksen ja kaikkien Yhtiön antamien muiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Voidakseen käyttää Palvelua, Käyttäjällä tulee olla kutsu palveluun. Mikäli Asiakas haluaa poistaa Käyttäjiä Palvelusta, Asiakas voi ottaa Yhtiöön yhteyttä kirjallisesti tai poistaa Käyttäjän Palvelusta itse.

**7. Palveluun liittyvät maksut**

Asiakas suostuu maksamaan kaikki Palvelun käyttöön liittyvät maksut. Maksut on määritetty hinnastossa, joka löytyy verkko-osoitteesta BiBook tai erillisestä kirjallisesta sopimuksesta osapuolten välillä. Tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä hinnoittelu on seuraava:

**Peruspalvelu: Ostolaskujen tiliöinti historiadatan perusteella. Hinta per ostolasku on 0,25€.**

**Lisäpalvelu: Raportointi 50€/ yritys/kuukausi.**

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Palvelun käyttöä varten ennakolta maksettuja maksuja ei hyvitetä, vaikkatämä Sopimus irtisanottaisiin. Asiakas suostuu maksamaan Yhtiölle laskunsa määräpäivään mennessä. Laskutus suoritetaan lähtökohtaisesti verkkolaskuna. Myöhästyneistä maksuista peritään lainmukaiset korot perintämaksuineen.


**8. Tietosuojasopimus**

Asiakas tai asiakkaan asiakas on omaan toimintaansa liittyvien henkilötietojen ("Henkilötiedot") tietosuoja-asetuksen (EU-asetus 2017/679) mukainen rekisterinpitäjä. Kun Yhtiö tuottaa Palvelun Asiakkaalle tai asiakkaan asiakkaalle, Yhtiö on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä tai toinen henkilötietojen käsittelijä. Tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaan Yhtiön ja Asiakkaan täytyy solmia keskenään sopimus tavoista, joilla Yhtiö voi käsitellä henkilötietoja Asiakkaan puolesta tai asiakkaan asiakkaan puolesta (jatkossa "**Tietosuojasopimus**"). Tämä kohta 9 sisältää Yhtiön ja Asiakkaan välisen Tietosuojasopimuksen. Asiakas vastaa tietosuoja-asetuksen mukaisesta Asiakkaan ja asiakkaan asiakkaan välisestä sopimuksesta. Jatkossa Yhtiötä voidaan kutsua myös sanalla "**Käsittelijä**", Asiakasta tai asiakkaan asiakasta voidaan kutsua myös sanalla "**Rekisterinpitäjä**".

| 1.1 Käsittelyn kohde ja kesto | Käsittelyn kohteena ovat Palvelun liittyvät henkilötiedot. |

| 1.2 Käsittelyn luonne ja tarkoitus | Käsittelijä käsittelee Henkilötietoja keräämällä, käyttämällä ja säilyttämällä niitä Palvelussa. Käsittelijä käsittelee Henkilötietoja Sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja |

| 1.3 Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät | Henkilötiedot koostuvat yhteystiedoista, pankkitilitiedoista, ostolaskuissa olevista henkilötiedoista ja muusta tiedosta, joka liittyy Asiakkaan tai asiakkaan asiakkaan Palvelun käyttöön. Rekisteröityjen ryhmät koostuvat ostolaskuissa ilmenevistä |

| 1.4 Rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet | Rekisterinpitäjä: i) käsittelee Henkilötietoja tietosuojalakien ja hyvän tiedonkäsittelytavan mukaisesti; ii) on lopulta vastuussa Henkilötiedoista; ja iii) |

| 1.5 Rekisterinpitäjän antamat ohjeet | Käsittelijä: i) ei saa käsitellä Henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin mistä osapuolet ovat sopineet; ii) on velvollinen noudattamaan kaikkia soveltuvia tietosuojalakeja; iii) varmistaa, että vain niillä sen henkilöstöstä on pääsy henkilötietoihin, keillä on valtuutus käsitellä henkilötietoja; ja iv) varmistaa, että kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Käsittelijälle myönnetään lupa luovuttaa, siirtää ja samankaltaisin tavoin käsitellä Henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella. Käsittelijällä on tällöin velvollisuus noudattaa kaikkia soveltuvia tietosuojalakeja, Rekisterinpitäjän ohjeita ja Sopimusta (mukaan lukien myös tämä Tietosuojasopimus). Mikäli joku näistä hyväksynnän edellytyksistä ei enää täyty, Käsittelijällä on velvollisuus välittömästi: (a) toteuttaa toimenpide, joka varmistaa Henkilötietojen laillisen käsittelyn ja sen että käsittely tehdään Rekisterinpitäjän ohjeiden ja Sopimuksen mukaisesti.; tai (b) lopettaa Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle ja palauttaa Henkilötiedot, jotka on siirretty EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Mikäli Rekisterinpitäjän ohje rajaa Henkilötietojen käsittelyä Yhtiön käytännöstä poikkeavasti, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään Rekisterinpitäjän ohjeen voimaan tullessa. |

| 1.6 Salassapito | Henkilötietojen käsittelyyn sisältyy asianmukainen |

| 1.7 Tietoturva | Käsittelijän tulee varmistaa, että Henkilötiedot on suojattu asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla keinoilla. Käsittelijän tulee vähintään varmistaa, että seuraavat edellytykset on täytetty: i) Henkilötietojen suoja on erityisesti huomioitu, kun tietosuojaa on suunniteltu ja toteutettu; ii) Henkilötietoja suojataan salauksella, erityisesti silloin, kun käsitellään henkilötietojen erityisryhmiä tai kun Rekisterinpitäjä sitä vaatii; iii) Henkilötietoihin käsiksi pääsy on rajattua; iv) Käsittelijän henkilöstö tietää, että heillä on oikeus käsitellä Henkilötietoja vain Rekisterinpitäjän ohjeiden ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti; v) Henkilötietojen käytettävyys tulee olla asianmukaisesti suojattu niin, että laittoman ja/tai luvattoman toiminnan aiheuttama tuhoutumisen, menetyksen tai muutoksen riski on minimoitu; ja vi) Henkilötiedot on suojattu niin, että ne voidaan palauttaa fyysisen tai teknisen vian sattuessa.

Tietoturvaloukkauksen tapahtuessa Käsittelijän tulee välittömästi ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta Rekisterinpitäjälle. Lisäksi Käsittelijän tulee ilman aiheetonta viivytystä tullessaan tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta antaa Rekisterinpitäjälle kaikki tarpeelliset tiedot tietoturvaloukkauksesta (esimerkiksi kuvaukset tietoturvaloukkauksesta, loukkauksen seuraamuksista ja toimenpiteistä, joihin Käsittelijä on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen seurauksena). |

| 1.8 Toiset käsittelijät | Käsittelijällä on lupa käyttää toisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. pilvipalveluiden tarjoajia) (jatkossa **”Toinen käsittelijä”**) Henkilötietojen käsittelyyn. Toisiin |

| 1.9 Käsittelijän avustusvelvollisuus | Käsittelijällä on velvollisuus auttaa Rekisterinpitäjää: i) asianmukaisilla keinoilla sikäli kuin se on mahdollista koskien rekisteröityjen oikeuksien täyttymistä; ja ii) varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen 32 – 36 artikloissa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan. |

| 1.10 Henkilötietojen palauttaminen ja tuhoaminen | Sopimuksen voimassaolon päätyttyä Käsittelijä ja sen Toiset käsittelijät palauttavat omalla kustannuksellaan ja ilman viivytystä Henkilötiedot Rekisterinpitäjälle. Jos palauttaminen ei ole mahdollista, osapuolten tulee sopia erillisellä sopimuksella, miten aineistot |

| 1.11 Rekisterinpitäjän tarkastusoikeus | Rekisterinpitäjä voi suorittaa tarkastuksen Käsittelijän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä tai valtuuttaa Käsittelijän suostumuksella, jota ei saa kohtuuttomasti pidättää, pätevän kolmannen osapuolen tarkastajan suorittamaan tarkastuksen. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa tarkastuksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen tarkastusta, ja tarkastus tulee suorittaa normaalina työaikana siten, että Käsittelijän liiketoiminta ei häiriinny. Käsittelijän |

**9. Yhtiön oikeudet ja velvollisuudet**

Yhtiö voi väliaikaisesti rajoittaa pääsyä Palveluun ja muokata Palvelua. Mikäli Asiakas tai Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta tai muita Palvelun sääntöjä ja ohjeita, Yhtiö voi rajoittaa Käyttäjän tai Asiakkaan pääsyä Palveluun ja poistaa mitä tahansa Palveluun ladattua aineistoa.

**10. Asiakkaan ja käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet**

Asiakas, asiakkaan asiakas ja Käyttäjä ovat vastuussa Palveluun ladatusta aineistosta ja siitä, että aineisto on lainmukaista ja hyvien tapojen mukaista eikä loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Asiakas, asiakkaan asiakas ja Käyttäjät ovat vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa sekä Käyttäjätiliensä käytön turvallisuudesta ja salassapidosta. Asiakkaan tulee varmistaa, että kaikki sen asiakkaan asiakkaat ja Käyttäjät noudattavat tätä Sopimusta.

**11. Salassapito ja omistusoikeus**

Kumpikin osapuoli ("**Vastaanottava** **osapuoli**") ymmärtää, että Sopimuksen perusteella toinen osapuoli ("**Luovuttava** **osapuoli**") on luovuttanut tai voi luovuttaa yritystietoja, teknisiä tai taloudellisia tietoja, jotka liittyvät Luovuttavan osapuolen liiketoimintaan (jatkossa Luovuttavan osapuolen "**Liikesalaisuudet**"). Yhtiön Liikesalaisuudet koostuvat yksityisistä tiedoista liittyen Palvelun ominaisuuksiin, toimivuuteen, suorituskykyyn ja muihin vastaaviin ominaisuuksiin. Asiakkaan Liikesalaisuudet koostuvat yksityisistä tiedoista, jotka Asiakas toimittaa Yhtiölle Palvelun käytön yhteydessä ("**Asiakastiedot**"). Vastaanottava osapuoli lupautuu: i) ryhtyä kohtuullisiin varotoimiin suojellakseen Liikesalaisuuksia; ja ii) olla käyttämättä niitä muihin tarkoituksiin kuin mistä tässä Sopimuksessa on sovittu (lukuun ottamatta Yhtiön oikeutta parantaa ja kehittää Palvelua tai muita Yhtiön tuotteita ja palveluita); tai (iii) olla paljastamatta Liikesalaisuuksia kolmansille osapuolille. Luovuttava osapuoli hyväksyy, että edellä lausuttu ei kuitenkaan koske seuraavia tilanteita, jos Vastaanottava osapuoli pystyy kirjallisen ja asianmukaisen todistelun avulla osoittamaan, että: (a) tieto on julkistamishetkellä julkista tai tulee sen jälkeen julkiseksi muun kuin Vastaanottavan osapuolen toimien seurauksena; (b) tieto oli Vastaanottavan osapuolen tiedossa ennen kuin Luovuttava osapuoli ilmaisi tiedon Vastaanottavalle osapuolelle; (c) kolmas osapuoli, jolla oli oikeus luovuttaa tieto, luovutti tiedon Vastaanottavalle osapuolelle; (d) Vastaanottava osapuoli on itse kehittänyt tiedon hyödyntämättä Luovuttavan osapuolen Liikesalaisuuksia; tai (e) tieto on lain mukaan luovutettava. Muuten Liikesalaisuuksien salassapito jatkuu ikuisesti myös tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen. Asiakas pidättää kaikki oikeudet Asiakastietoihin. Yhtiö pidättää oikeudet: a) Palveluun ja ohjelmistoon sekä kaikkeen tietoon, joka perustuu tai johdetaan Asiakastiedoista ja toimitetaan Asiakkaalle Palvelun osana, mukaan lukien kaikki parannukset ja muutokset niihin, lukuun ottamatta henkilötietoja, joita Yhtiö ei voi omistaa voimassa olevien tietosuojalakien mukaisesti; b) kaikkiin ohjelmistoihin, sovelluksiin, keksintöihin ja muihin teknologioihin, jotka on kehitetty Palveluun liittyvinä; ja c) kaikkiin immateriaalioikeuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin. Muista määräyksistä huolimatta Yhtiöllä on oikeus kerätä ja analysoida tietoa, joka liittyy Palvelun ominaisuuksien sekä järjestelmien ja teknologioiden (mukaan lukien Asiakastietoja koskevat tiedot ja niistä johdetut tiedot, milloin niiden käsittely on lainmukaista) tarjoamiseen, käyttöön sekä suorituskykyyn. Yhtiö saa myös vapaasti (Sopimuksen ollessa voimassa ja kohtuullisen ajan sen voimassaolon päättymisen jälkeen) i) käyttää tällaista tietoa parantaakseen ja tehostaakseen Palvelua ja muita Yhtiön liiketoimia ja ii) luovuttaa tällaista tietoa sen liiketoimintaan liittyen anonymisoidussa muodossa. Muita oikeuksia ja lupia kuin tässä kohdassa mainitut ei myönnetä.

**12. Vastuuvapautus**

Yhtiö ylläpitää Palvelua kaikin kohtuullisin ja alalle tavanmukaisin keinoin sekä siten, että Palvelua mahdollisesti kohtaavat virheet ja keskeytykset olisivat mahdollisimman vähäiset. Palvelu voi olla väliaikaisesti poissa käytöstä määräaikaishuollon takia Yhtiön käytäntöjen mukaisesti tai kiireellisen huollon vuoksi Yhtiön tai kolmansien osapuolien toimesta taikka muiden Yhtiön kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien syiden takia. Yhtiö pyrkii kohtuullisin toimenpitein antamaan määräaikaisista palvelukatkoista etukäteisen ilmoituksen kirjallisesti. HUOMATTAKOON KUITENKIN: (i) PALVELU TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON, EIKÄ YHTIÖ ANNA MITÄÄN SUORANAISIA TAI VÄLILLISIÄ TAKEITA PALVELUN MYYNTIKELPOSUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI LAIN MUKAISUUDESTA; (ii) YHTIÖ EI ANNA SUORANAISIA TAI VÄLILLISIÄ TAKEITA PALVELUN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, VIRUKSETTOMUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTÄ YHTIÖ KORJAISI PALVELUN VIRHEET; (iii) ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA ASIAKKAALLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUNEISTA SEURAUKSISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET TAI SAATTANEET AIHEUTUA TEKNISISTÄ ONGELMISTA, INTERNET-YHTEYDESTÄ (ESIM. HIDAS YHTEYS, PALVELURUUHKA TAI PALVELIMEN YLIKUORMITTUMINEN), TELEVIESTINNÄSTÄ TAI INTERNET PALVELUNTARJOAJISTA; (iv) LAINSÄÄDÄNTÖ VOI ESTÄÄ TIETTYJEN VASTUUNVAPAUTUSTEN SOVELTAMISEN, JOTEN TÄLLAISET VASTUUNVAPAUTUKSET EIVÄT TULE SOVELLETTAVAKSI.

**13. Vastuunrajoitus**

MUISTA TÄMÄN SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSISTÄ HUOLIMATTA, YHTIÖ JA SEN ALIHANKKIJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT, EDUSTAJAT, TYÖNTEKIJÄT JA YHTIÖÖN MILLÄÄN MUULLA TAVALLA LIITTYVÄT HENKILÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄSTÄ VAHINGOSTA, VAIKKA VAHINKO OLISI SEURAUSTA HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUSTA VASTAAVASTA. SITEN YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA ESIMERKIKSI: A) VIRHEISTÄ, KÄYTÖN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI EPÄTARKKUUDESTA TAI TURMELTUMISESTA TAIKKA KORVAAVIEN TAVAROIDEN, PALVELUIDEN TAI TEKNOLOGIOIDEN HANKINTAKUSTANNUKSISTA TAIKKA LIIKETOIMINNAN TAPPIOISTA; B) VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA TAI VAHINGOSTA, JOTA YHTIÖ EI VOINUT KOHTUUDELLA ENNAKOIDA; TAI C) MISTÄÄN ASIASTA, JOKA ON YHTIÖN KOHTUULLISTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN ULKOPUOLELLA, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO YHTIÖLLE HUOMAUTETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ LAUSUTTU EI KUITENKAAN PÄDE TAHALLISESTI TAI TÖRKEÄN HUOLIMATTOMALLA TOIMINNALLA AIHEUTETTUIHIN VAHINKOIHIN TAI RUUMIILLISIIN VAMMOIHIN. YHTIÖN VAHINGONKORVAUSVASTUU ASIAKASTA KOHTAAN ON ENINTÄÄN SE KOKONAISSUMMA, JONKA ASIAKAS ON MAKSANUT YHTIÖLLE SOPIMUKSEN MUKAISISTA PALVELUISTA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDEN SYNTYMISTÄ EDELTÄNEIDEN KUUDEN (6) KUUKAUDEN AIKANA.

Yhtiö ei ole vastuussa Palvelussa olevien kolmansien osapuolien verkkosivujen hyperlinkkien toimivuudesta, sisällöstä tai lainmukaisuudesta. Yhtiön ei ole velvollinen tarkistamaan aineiston tarkkuutta tai varsinkaan Asiakkaan tai Käyttäjän Palveluun lataaman materiaalin tarkkuutta tai sisältöä. Kaikki Sopimukseen liittyvät vaateet tulee esittää toiselle osapuolelle kirjallisesti vähintään kolmen (3) kuukauden aikana siitä hetkestä, kun loukattu osapuoli tulee tietoiseksi vaateen perusteista.

**14. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen**

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti Yhtiölle. Kun Yhtiö vastaanottaa irtisanomisilmoituksen, Asiakkaalla ja käyttäjällä ei ole enää oikeutta käyttää Palvelua. Yhtiö voi irtisanoa sopimuksen kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti Asiakkaalle tai käyttäjälle. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen Yhtiön ja Käyttäjien tulee lopettaa Palvelun käyttö. Sopimuksen kohdat 12 (Salassapito ja omistusoikeus), 13 (Vastuunvapautus), 14 (Vastuunrajoitus), 16 (Sekalaista) ja 17 (Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu) pysyvät voimassa
irtisanomisen jälkeen.

**15. Sekalaista**

Mikäli Sopimuksen käännösten välillä on eroavaisuuksia, suomenkieliset käyttöehdot ovat ensisijaisia muihin käyttöehtoihin nähden. Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Sopimuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Sopimuksesta, jolloin Sopimus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa. Asiakas ei voi luovuttaa, siirtää tai alilisensoida tätä Sopimusta ilman Yhtiön kirjallista suostumusta. Yhtiö voi siirtää tai luovuttaa oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan Sopimuksen nojalla ilman Asiakkaan suostumusta.

**16. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu**

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Kaikki Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja se pidetään Helsingissä, Suomessa. Välimiesoikeudessa voidaan kuitenkin esittää todisteita englanniksi ja kuulla todistajia englanniksi.

Recent news